శాతవాహన పాలకులు - 1

శాతవాహన పాలకులు - 2

శాతవాహన పాలకులు -  గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి

శాతవాహన పాలకులు - 3

శాతవాహనుల పరిపాలనా విధానం

శాతవాహనుల కాలంలో  భాషా సారస్వతాలు

శాతవాహనుల కాలంలో  విద్యా విధానం, వాస్తు - శిల్ప కళలు

ఇక్ష్వాకులు

ఇక్ష్వాకులు - బౌద్ధానికి చేసిన సేవ

ఇక్ష్వాకుల కాలంలో వాస్తు శిల్పాలు

విష్ణు కుండినులు

విష్ణుకుండినులు-2

విష్ణుకుండినుల కాలం నాటి విశేషాలు 

కాకతీయులు

తొలి కాకతీయ రాజులు 

స్వతంత్ర కాకతీయులు

ప్రతాపరుద్రుడి కాలంలో జరిగిన తురుష్క దండయాత్రలు 

కాకతీయుల పరిపాలనా విధానం

కాకతీయుల కాలం నాటి  సాంఘిక పరిస్థితులు

 కాకతీయుల కాలంలో ఆర్ధిక పరిస్థితులు

కాకతీయుల కాలం నాటి మత పరిస్థితులు 

కాకతీయల సాహిత్య సేవ

రెడ్డిరాజులు

రెడ్డి రాజుల పాలనా విధానం

రెడ్డి రాజుల కాలంలో మత - ఆర్థిక పరిస్థితులు, భాషా సారస్వతాలు

విజయనగర సామ్రాజ్యం 

విజయనగర సామ్రాజ్యం - సంగమ, సాళువ వంశాలు 

విజయనగర సామ్రాజ్యం - తుళువ వంశం 

విజయనగర సామ్రాజ్యం -  అరవీటి వంశం

విజయనగర రాజుల పరిపాలనా విధానం 

విజయనగర రాజుల కాలంలో సామాజిక పరిస్థితులు - సాహిత్య సేవ 

కుతుబ్ షాహీలు

కుతుబ్ షాహీలు-2

కుతుబ్ షాహీలు-3

కుతుబ్ షాహీలు-4

కుతుబ్ షాహీలు-5

యూరోపియన్ల రాక - ఆంధ్రదేశంలో బ్రిటిష్ పాలన

బ్రిటిష్ పరిపాలన కాలంలో ఆంధ్రదేశంలో విద్యారంగం

కంపెనీ పాలనలో తిరుగుబాట్లు

ఆంధ్రలో 1857 తిరుగుబాటు ప్రభావం

ఆంధ్రలో సామాజిక సాంస్కృతిక జాగృతి

జమిందారీ వ్యతిరేక రైతు ఉద్యమాలు - 1

జమిందారీ వ్యతిరేక రైతు ఉద్యమాలు - 2

ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాలు

ఆంధ్రదేశంలో జాతీయోద్యమం

ఆంధ్రదేశంలో వందేమాతర ఉద్యమం

ఆంధ్రదేశంలో హోంరూల్ ఉద్యమం 

ఆంధ్రదేశంలో సహాయ నిరాకరణోద్యమం -1

ఆంధ్రదేశంలో సహాయ నిరాకరణోద్యమం -2

ఆంధ్రదేశంలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం

ఆంద్రోద్యమం-1

ఆంద్రోద్యమం-2

ఆంధ్రరాష్ట్ర అవతరణ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ