అంక్షాంశాలు - రేఖాంశాలు

భూభ్రమణ, పరిభ్రమణాలు- గ్రహణాలు

వాతావరణ పొరలు

సౌర కుటుంబం -  గ్రహాలు

ప్రధాన భూస్వరూపాలు

శిలలు - రకాలు

శీతోష్ణస్థితి

స్థానిక పవనాలు - స్వభావం - వీచే ప్రదేశాలు