1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు

1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు వైఫల్యం-కారణాలు -ఫలితాలు

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కు పూర్వం ఏర్పడిన రాజకీయ సంఘాలు

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలు జరిగిన తేదీలు - సమావేశ స్థలం - అధ్యక్షులు

మితవాద యుగం (1885-1905)

మింటోమార్లే సంస్కరణల చట్టం-1909

అతివాదయుగం (1905-1919)

వందేమాతర ఉద్యమం(1905-11)

 హోంరూల్ ఉద్యమం (1916)

గాంధీజీ నడిపిన స్థానిక ఉద్యమాలు

సహాయ నిరాకరణోద్యమం (1920-22)

స్వరాజ్య పార్టీ, సైమన్ కమీషన్, నెహ్రూ నివేదిక

శాసనోల్లంఘన ఉద్యమం లేదా ఉప్పు సత్యాగ్రహం  (1930-34)

1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం

రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు

ఆగస్ట్ ప్రకటన, వ్యక్తి గత సత్యాగ్రహం, క్రిప్స్ రాయభారం

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం (1942) 

భారత జాతీయ సైన్యం 

స్వదేశీ సంస్థానాలు-భారత్ లో విలీనం