తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-1

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-2

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-3

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-4

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-5

రజాకార్లు - ఇత్తెహాద్-ఉల్-ముస్లిమీన్

దళిత ఉద్యమాలు