సింధూ నాగరికత - హరప్పా సంస్కృతి -1

సింధూ నాగరికత - హరప్పా సంస్కృతి -2

సింధూ నాగరికత - హరప్పా సంస్కృతి -3

సింధూ నాగరికత - హరప్పా సంస్కృతి -4

మౌర్య వంశము

మౌర్య వంశము - అశోక చక్రవర్తి

అశోకుడి పరిపాలన విధానం  

అశోకుడు-బౌద్ధమత ప్రచారము

మౌర్యుల పరిపాలన

మౌర్యానంతర యుగం - కాణ్వ వంశము  

మౌర్యానంతర యుగం - శుంగ వంశము 

కుషాణులు

గుప్తవంశము -1

గుప్తవంశము -2

గుప్తవంశము -3

గుప్తవంశము -4

గుప్తుల సాంఘిక చరిత్ర - 1

గుప్తుల సాంఘిక చరిత్ర - 2

గుప్తుల కాలంలో శిల్పము - చిత్రకళ 

గుప్తుల కాలంలో విశ్వవిద్యాలయాలు

పుష్యభూతి వంశము

హర్షుని పరిపాలన

హర్షుని కాలంలో విద్యా, వైదుష్యములు

పల్లవులు

పల్లవుల కాలంలో సమాజం & సంస్కృతి

పాల సామ్రాజ్యం

వాకాటకులు

ఢిల్లీ సుల్తానుల - చరిత్ర ఆధారాలు-1

ఢిల్లీ సుల్తానుల - చరిత్ర ఆధారాలు-2

మొఘల్ సామ్రాజ్య స్థాపన

మొదటి పానిపట్ యుద్ధం (క్రీ.శ.1526)

ఖన్వా, చందేరీ, గోగ్రా యుద్ధాలు

రెండవ పానిపట్ యుద్ధం (క్రీ.శ.1556)

గిరిజన తిరుగుబాట్లు

భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య స్థాపన - కర్ణాటక యుద్ధాలు

బెంగాల్ లో బ్రిటిష్ అధికార స్థాపన

ఆంగ్లో-మైసూర్ యుద్ధాలు

ఆంగ్ల - మరాఠా యుద్ధాలు

ఆంగ్లో-సిక్కు యుద్ధాలు

మూడవ పానిపట్ యుద్ధం(1761)

బ్రిటిష్ పాలనలో భారతదేశంలో భూమిశిస్తు విధానాలు